فروشگاه

صنایع غذایی مزرعه جنوبی

تولید کننده روغن های بکر و فرابکر گیاهی با روش پرس سرد و مجهز به آزمایشگاه پیشرفته کنترل کیفی تحت نظر سازمان غذا و دارو