• صنایع غذایی مزرعه جنوبی

    تولید کننده روغن کنجد بکر

    مزرعه جنوبی
  • روغن کنجد

    تولید شده بصورت ارگانیک و بدون هیچ گونه فرایند حرارتی یا شیمیایی

  • کنجد